Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – 10@10 Challenge

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 10@10 Challenge op woensdag 25 september 2019

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Event: 10@10 Challenge, woensdag 25 september 2019
b. Deelnemer: de school die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het event
c. De registratie: de aanvaarding door de deelnemer tot deelname aan het event door middel van verzending van het aanmeldingsformulier op de website www.10at10.nl/inschrijven
d. De eventbijdrage: het bedrag € 0
e. Organisator: Matrix Fitness, leverancier fitnessapparatuur, gevestigd aan de Duwboot 25-29 (3991 CD) Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27284558. BTW nummer: NL815471312B01, telefoonnummer 030 – 24 45 435.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke registratie.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van het event of het wijzigen van de datum van het event uit.

2. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding of deelname aan het event uit, voor zover zij niet volgens dwingendrechtelijke bepalingen gehouden is tot vergoeding van die schade. In dat laatste geval is de deelnemer gehouden de aansprakelijkheid en de verschuldigdheid van de betaling aan te tonen.

3. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de deelnemer ingeschakelde derden, zoals doch niet uitsluitend de sprekers, de juridische en feitelijke leiding van de locatie van het event.

4. Indien de organisator schade lijdt als gevolg van een handelen of nalaten te handelen aan de zijde van de deelnemer dan is de deelnemer aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat en zal deze schade door de organisator op de deelnemer verhaald worden. De deelnemer vrijwaart de organisator hierbij voor alle aanspraken, als hiervoor bedoeld.

5. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen gedurende het event.

Artikel 4. Deelname

1. De deelnemer kan aan het event slechts deelnemen, indien: a. hij het daartoe strekkende aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld; en b. de deelnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2. Het is mogelijk de registratie te annuleren. Nadat de registratie heeft plaatsgevonden, kan er geannuleerd worden middels het sturen van een e-mail naar 10at10@matrixfitness.nl.

3. Na de registratie ontvangt de deelnemer van de organisator per e-mail een bevestiging van zijn aanmelding voor het event.

Artikel 5. Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van de door de deelnemer ingezonden challenge, middels het formulier op www.10at10.nl/challenges. Dit heeft betrekking op beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. De organisator heeft het recht de foto’s en het beeldmateriaal aan te wenden voor promotionele doeleinden, zoals Social Media, website e.d. De organisator De deelnemer zal zich niet verzetten tegen het gebruik van de foto’s en het beeldmateriaal, noch zal de deelnemer daartoe een vergoeding van de organisator verlangen.

Artikel 6. Afgelasting

1. De organisator van het event heeft te allen tijde het recht te besluiten het event op grond van zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden af te gelasten. Onder zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheden dienen, naast overmacht situaties die de doorgang verhinderen, onder meer te worden verstaan het bestaan of ontstaan van een situatie waarbij de veiligheid van één of meer deelnemers gevaar loopt.

2. Indien de organisator besluit om het event op grond van een zwaarwegende of uitzonderlijke omstandigheid af te gelasten, zal het event indien mogelijk naar een andere datum of locatie worden verschoven. De registratie van de deelnemer zal in dat geval worden doorgeschoven naar deze nieuwe datum c.q. locatie.

3. De organisator brengt de deelnemer onverwijld op de hoogte van een eventuele verschuiving of afgelasting van het event. Daartoe zullen de bij de organisator bekende contactgegevens van de deelnemer worden gebruikt.